Dyscalculie

Dyscalculie

Dyscalculie
Dyscalculie is een leerstoornis waarbij er zich moeilijkheden voordoen op gebied van rekenen. Ondanks een gemiddelde intelligentie slaagt het kind er niet in inzichten, rekenvaardigheden, oplossingsstrategieën, … te verwerven.

Oorzaken
Over de oorzaak van dyscalculie bestaat nog veel twijfel. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde hersengebieden er iets mee te maken hebben, maar het is nog onduidelijk wat ze ermee te maken hebben. Bij sommige soorten van dyscalculie zou een erfelijke factor een rol kunnen spelen, omdat deze vaker voorkomen in sommige families.

Kenmerken
Dyscalculie is een leerstoornis waarbij het kind moeite heeft om de basisvaardigheden van het rekenen onder de knie te krijgen. Een kind met dyscalculie heeft moeite met het leren van de betekenis van getallen en hoeveelheden, het leren van rekenprocedures en ruimtelijke oriëntatie.
Enkele veel voorkomende problemen op vlak van rekenen zijn:

  • Moeite met het automatiseren van feitenkennis zoals splitsingen, de tafels,… ook al wordt er veel geoefend.
  • Moeite met de vaardigheden en technieken bij het rekenen zoals brugoefeningen foutief oplossen, de volgorde van bewerkingen verwarren, … .
  • Moeite met de vaardigheden en technieken op gebied van getallenkennis: getallen omkeren, moeite met de plaats van een getal op de getallenas, ... .
  • Moeite met het oplossen van vraagstukken wegens gebrek aan inzicht in de structuur en oplossingsmethode ervan.
  • Moeite met ruimtelijke oriëntatie: links-rechts-oriëntatie, problemen met het lezen en interpreteren van tabellen, kaarten en afmetingen,… .

Gevolgen
Vaak hebben deze kinderen weinig zelfvertrouwen. Ze vinden zichzelf dom en snappen niet waarom ze moeite hebben met sommige dingen. Ze worden boos en gefrustreerd en zien het nut er niet meer van in. Waarom zo hard studeren, als je dan nog amper punten behaalt?

Wat doen wij?
We zullen eerst enkele testen afnemen om het rekenniveau van het kind te bepalen. Aan de hand hiervan kunnen we bepalen binnen welk rekendomein zich de meeste problemen voordoen: getallenkennis, bewerkingen (hoofdrekenen/cijferen), meetkunde, metend rekenen en/of probleemoplossend denken.
Omdat elk kind anders is, bestaat er geen standaardoplossing. De aard en de ernst van het probleem, de sterke en zwakke kanten, de aanwezigheid van andere problemen zullen bepalen hoe de therapie er zal uitzien. We willen er ook voor zorgen dat rekenen weer leuk wordt.
We werken nauw samen met de school (leerkracht en zorgleerkracht) voor een optimale begeleiding en hanteren zo veel mogelijk dezelfde werkwijze.

Leerproblemen kunnen hardnekkig zijn. Ondanks de therapie geraakt het probleem soms niet volledig opgelost. Op dat moment kunnen er compenserende maatregelen worden genomen. Hiermee kunnen moeilijkheden die het gevolg zijn van dyscalculie omzeild worden. Ook worden er tijdens de therapie hulpmiddelen aangeboden, die ervoor zorgen dat het kind toch tot een goede oplossing komt en hierdoor meer zelfvertrouwen ontwikkelt.

Voor meer informatie in verband met dyscalculie kan u terecht op de volgende websites:
www.dyscalculie.org
www.eurekaonderwijs.be/dyscalculie
www.sprankel.be/leerproblemen/dyscalculie