Taalstoornissen

Taalstoornissen

Taalstoornissen
De normale taalontwikkeling verloopt bij een kind in verschillende stadia. Deze kan echter vertraagd of afwijkend verlopen. Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis wanneer een kind op gebied van taal in belangrijke mate achterblijft of de taalontwikkeling op een andere manier verloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Oorzaken
Een taalontwikkelingsstoornis kan specifiek zijn wanneer er geen duidelijke oorzaak is. Bij een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis kunnen er verschillende oorzaken zijn zoals een verminderd gehoor, onvoldoende taalaanbod,… .

Kenmerken
Er kunnen zich problemen voordoen op vlak van het begrijpen van taal en/of bij het spreken.

Problemen bij het begrijpen: 

aanwijzen van voorwerpen 
uitvoeren van opdrachten
beantwoorden van vragen
 

Problemen bij het spreken:                                        

  • problemen met de taalvorm:                                         

zinnen met een foutieve woordvolgorde
fouten bij het maken van verkleinwoorden en meervouden
foutieve vervoeging van de werkwoorden

  • problemen met de taalinhoud:                                    

beperkte woordenschat
moeite met het snel oproepen van een woord    

  • problemen met het taalgebruik:                                    

begrijpen en vertellen van verhalen
beurtneming tijdens een gesprek

Gevolgen

Leerstoornissen: moeilijkheden bij het leren lezen, schrijven en/of rekenen
Sociaal-emotionele problemen: een kind kan boos/gefrustreerd worden als het zichzelf niet duidelijk kan maken

Wat doen wij?
Eerst en vooral zal de taalontwikkeling van het kind zorgvuldig onderzocht worden. Dit zal gebeuren aan de hand van een taalonderzoek waarbij er een aantal tests worden afgenomen. Zo wordt het taalniveau van het kind gemeten en vergeleken met zijn leeftijdsgenootjes.
Aan de hand hiervan worden behandeldoelen opgesteld en zullen er aangepaste therapieprogramma’s gebruikt worden om de taalontwikkeling te stimuleren en het taalgedrag van het kind te optimaliseren.

Meer info en tips in verband met de taalontwikkeling bij kinderen kan u vinden op: www.kindentaal.logopedie.nl